Share this page:

Composition of Council - 21st Council

WESTERN REGION
 • CA. Rajkumar S. Adukia
 • CA. Atul Chunilal Bheda
 • CA. Bhavna Doshi
 • CA. Jayant Gokhale
 • CA. Pankaj Inderchand Jain
 • CA. Sanjeev Maheshwari
 • CA. Mahesh P. Sarda
 • CA. Shah Dhinal Ashvinbhai
 • CA. Jaydeep Narendra Shah
 • CA. Vikamsey Nilesh Shivji
 • CA. Zaware Shiwaji Bhikaji
SOUTHERN REGION
 • CA. Devaraja Reddy M.
 • CA. Madhukar Narayan Hiregange
 • CA. V. Murali
 • CA. K. Raghu
 • CA. Rajendra Kumar P.
 • CA. G. Ramaswamy
 • CA. S. Santhanakrishnan
 • CA. J.Venkateswarlu
EASTERN REGION
 • CA. Subodh Kumar Agrawal
 • CA. Abhijit Bandyopadhyay
 • CA. Guha Sumantra
CENTRAL REGION
 • CA. Manoj Fadnis
 • CA. Vijay Kumar Garg
 • CA. Anuj Goyal
 • CA. Holani Ravi
NORTHERN REGION
 • CA. Sanjay 'Voice of CA' Agarwal
 • CA. Amarjit Chopra
 • CA. Gupta Naveen N.D.
 • CA. Vinod Jain
 • CA. Charanjot Singh Nanda
 • CA. Tyagee Pankaj
NOMINATED MEMBERS
 • Shri Manoj Kumar
 • Shri Gautam Guha
 • Shri Ashutosh Dikshit
 • Shri Deepak Narain
 • Shri Prithvi Haldea
 • Shri Sidharth Birla
 • Shri Anil K Agarwal

  Quick Links